شاید روزهای بهتری از راه برسند

درخواست حذف این مطلب
باید به چیزهای خوب فکر کنم. اینطوری با این ترس و غصه نابود می شوم. درس خواندن را از فردا شروع می کنم. برای زبان هم وقت بیشتری می گذارم. دنیا که به آ نرسیده. همه چیز زندگی هم دست ما نیست. گاهی هیچ کاری نمی شود کرد. شاید روزهای بهتری از راه برسند و دلم دوباره روشن شود.